ЈАДРО – асоцијација на независната културна сцена е непрофитна, инклузивна, партиципативна и застапувачка платформа  која се стреми да го зајакне независниот културен сектор и неговото влијание врз креирањето и практикувањето на културните политики, со цел да ги поттикне процесите на демократизација во културата и пошироко, во општеството и во граѓанскиот сектор.

ЈАДРО – асоцијација на независната културна сцена е непрофитна, инклузивна, партиципативна и застапувачка платформа  која се стреми да го зајакне независниот културен сектор и неговото влијание врз креирањето и практикувањето на културните политики, со цел да ги поттикне процесите на демократизација во културата и пошироко, во општеството и во граѓанскиот сектор.

В И З И Ј А

Независниот културен сектор во Македонија е одржлив, видлив и влијателен општествен и политички фактор, кој проактивно учествува во социо-културните процеси, придонесувајќи во демoкратизацијата на општеството.

М И С И Ј А

Независната мрежа за култура и уметност во Македонија е национална застапувачка платформа која ги здружува и претставува актерите на независниот културен сектор во Македонија, со цел да се постигне поставената визија преку критички и конструктивен дијалог и да укаже на ретроградните културни политики, со воведување прогресивни, инклузивни и демократски јавни политики и практики во сферата на културата и во поширокиот граѓански сектор. Мрежата ќе се развива и ќе функционира според демократските принципи на транспрентност, еднаквост и интеркултурен дијалог. 

Специфични цели

+  Да се воспостави структура за постојано вклучување на нови членови со што ќе се обезбеди децентрализација на членството;

+  Да се зајакнат капацитетите на новите членови преку размена на знаења и искуство;

+  Да се стекнат и подoбрат знаењата за застапување и лобирање на членовите на мрежата и да се создаде стратегија за понатамошниот процес на застапување и лобирање;

+  Да се воспостави интерсекторска соработка со институциите и во поширокиот општествен контекст;

+  Да се направи истражување и анализа на постоечките регионални културни политики и да се создаде модел кој ќе биде апликативен на национално рамниште;

+  Да се лобира за вклучување на ЈАДРО во процесите на одлучување на национално и локално ниво, нудејќи нови модели и практики на соработка, партнерство;  


+  Да се подобри видливоста преку активна и континуирана присутност во јавноста;

Главни цели

+  Да се постигне внатрешна кохезија на независниот културен сектор и да се обезбеди форум преку кој ќе се артикулираат неговите позиции, потреби и потенцијали;

+  Да се придонесе на процесите за демократизација на јавната сфера и да се започне дијалог со релевантните институции и со поширокиот граѓански сектор;


+  Да се зајакне видливоста и влијанието на независниот културен сектор во Македонија преку поширока промоција на локално, национално и регионално рамниште.